На основу члана 78,12 и 22 Закона о Удружењима (Сл.гласник РС број 51/2009) и члана 19 Статута Српског друштва за механику, Скупштина Српског друштва за механику на седници одржаној 14.09.2010. годинеу Београду донела је

СТАТУТ

СРПСКОГ ДРУШТВА ЗА МЕХАНИКУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Српско друштво за механику (у даљем тексту СДМ) је добровољно, невладино, непрофитно, нестраначко Удружење са својством правног лица основано на неодређено време.

Члан 2.

СДМ је Удружење научних и стручних радника у области теоријске и примењене механике, отворено за сарадњу са другим научно-стручним, привредним и осталим организацијама на основу међусобног уважавања, узајамног поштовања и самосталности у раду, организовано у области развијање и унапређење теоријске и примењене механике.

Члан З

II ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ СДМ

Основни циљеви СДМ су: окупљање и удруживање научних и стручних радника, истраживање и проучавање, развијање и унапређивање теоријске и примењене механике, издавање научних књига, организовање научних скупова, старање о подизању научног подмлатка, сарадња са сродним организацијама,

Члан 4

Ради остваривања својих циљева СДМ нарочито:

1)    организује различите скупове на којима чланови саопштавају своје

радове и измењују искуства

2)    организује редовне конгресе СДМ

З) издаје књиге, брошуре и друге публикације

4)    објављује и подстиче објављивање радова својих чланова као и радова који могу бити од интереса за чланство,

5)    успоставља везе са одговарајућим међународним удружењима и сродним удружењима у иностранству,

6)    омогућује својим члановима учешће на међународним скуповима,

 

7)   организује радне и друге групе од свог чланства за истраживање и проучавање појединих проблема и обезбеђује потребна средства за овај рад,

8)   подржава и подстиче све оне делатности и облике рада који доприносе повећавању друштвене улоге СДМ, његових чланова и заштите њихових права

III НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Члан 5

Назив Удружења је: "СРПСКО ДРУШТВО ЗА МЕХАНИКУ" а скраћени назив СДМ са стилизованим иницијалима "IT", слова су плаве боје. Назив удржења на енглеском језику је "Serbian Society of Mechanics". Седиште СДМ је у Београду.

СДМ делује на територији Републике Србије.

Члан 6

СДМ је колективни члан Савеза инжењера и техничара Србије и прихвата Статут СИТС и етички кодекс инжењера и техничара Србије.

Члан 7

СДМ је стварни, правно ваљани и једини власник и наследник укупно остварених достигнућа, садржаја рада, непокретне и покретне имовине и других вредности и то: Југословенског друштвa за механику, основаног 13. фебруара 1954. године.

IV ЧЛАНСТВО СДМ

Члан 8

Чланови СДМ су:

1)     редовни чланови СДМ

2)     заслужни чланови СДМ

3)     почасни чланови СДМ

4)     помажући чланови СДМ

5)     колективни чланови СДМ

СДМ води евиденцију својих чланова.

СДМ се обавезује да ће у својим документима, часописима, публикацијама и др. обавезно истицати да је чланица СИТС-а и да ће употребљавати стилизовани знак .IT", што обавезује и облике организовања СДМ.

 

Редовни чланови СДМ

Члан 9

Редовни чланови СДМ су научни и стручни радници у области теоријске и примењене механике и грађани Републике Србије и других земаља који су потписали приступницу СДМ.

2. Заслужни чланови СДМ

Члан 10

Скупштина СДМ именује заслужног члана СДМ на основу писменог и потписаног образложења најмање три редовна члана СДМ и подршке предлогу од стране Управног одбора СДМ, ако је предложени кандидат

- дао видан допринос организованом развоју СДМ

- да је активан и угледни научни радник у области теоријске и примење

механике

З. Почасни члан СДМ

Члан 11

Почасни чланови СДМ су угледни научни радници у области механике које је скупштина СДМ именовао почасним члановима. Именовање почасног члана СДМ врши се на основу написаног и образложеног предлога редовних чланова, и подршке предлогу од стране Управног одбора СДМ и ако предложени кандидат испуњава следеће услове:

да је угледни научни радник у области механике, признат у земљи и иностранству

да је својим залагањем допринео развоју механике у Србији да је својим радом допринео развоју научних кадрова СДМ

да је својим присуством и учешћем на скуповима СДМ допринео научном угледу СДМ

Ако предложени кандидат није грађанин Републике Србије, поред наведених услова потребно је да је дао свој допринос сарадњи СДМ и научних институција земље којој припада.

4. Помажући члан

Члан 12

Помажући чланови СДМ могу бити привредне и научне организације, коморе, стручна удружења, факултети, школе и др., који уплате годишњу чланарину у износу од 250 евра (у динарској противредности). Представници помажућих чланова биће позивани на седнице Управног одбора, Конгреса и Скупштине СДМ.

 

5. Колективни члан

Колективни чланови СДМ су: Друштво за интегритет и век конструкција и Друштво за рачунску механику Србије.

Председници колективних чланова су чланови Управног одбора СДМ по функцији. Председника колективног члана у случају спречености може заменити подпредседник или секретар колективног члана на седници управног одбора СДМ али само на основу обавештавања председника колективног члана о својој спреченоети.

Пријем нових колективних чланова у СДМ врши Управни одбор на основу захтева удружења, добијањем сагласности и прихватањем Статута СДМ.

Колективни чланови СДМ имају својство правног лица и самостални су у свом организовању и раду, осим у оним обавезама које произилазе из Статута СДМ и других нормативних аката СДМ.

Колективни чланови СДМ дужни су да помажу СДМ материјално, бесплатно уступање моогућих својих просторија за рад СДМ управно-правнорачуноводствено преузимањем појединих административно-организацијских послова за СДМ, о чему се закључује уговор са СДМ.

Члан 13

Члан СДМ има право:

-       да саопштава резултате својих научних истраживања на научно-стручним скуповима које организује СДМ

-       да учествује у избору органа управљања СДМ и да буде биран у органе СДМ.

Члан 14

Чланови СДМ су дужни:

-       да уредно плаћају чланарину

-       да активно и савесно учествују на научно-стручним скуповима из области теоријске и примењене механике у земљи и иностранству

-       да активно и савесно учествује у раду Скупштине СДМ и других органа управљања СДМ уколико у њих буде биран

-       да популаришу теоријску и примењену механику као научну дисциплину

Члан 15

Сваки члан СДМ одговоран је:

-       за оригиналност и квалитет резултата својих истраживања које саопштава на научно-стручним скуповима

-       за свој рад у органима управљања сдм


Члан 16

Чланство у СДМ престаје:

-       на сопствени захтев

-       престанком плаћања чланарине

-       у случају губитка или престанка својства на основу којег је стечено право чланства

-       због понашања и деловања супротно Статуту СДМ и другим актима СДМ

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина на предлог Управног одбора СДМ.

V  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

1) КОНГРЕС СДМ

Члан 17

СДМ организује Конгресе који се, по правилу, одржавају сваке друге године, прве седмице јуна месеца, или у друго време, у складу са одлуком надлежног органа СДМ.

Назив Конгреса је:

КОНГРЕС СРПСКОГ ДРУШТВА ЗА МЕХАНИКУ (у даљем тексту Конгрес)

Конгрес разматра:

-       нова научна достигнућа у области теоријске и примењене механике између два Конгреса,

-       стање наставе механике у оквиру школског система Србије.

Члан 18

Научна достигнућа на Конгресу разматрају се

-       општим прегледима, секцијским предавањима и тематским конференцијама,

-       саопштавањем нових резултата,

-       дискусијом научних радника.

-       Стање наставе механике и предлози за њено унапређење разматрају се у посебној секцији (округли сто) подношењем реферата, дискусијом и препорукама нових наставних програма.

 

2) ОРГАНИ сдм

Члан 19

Органи СДМ су:

а) Скупштина сдм

б) Управни одбор СДМ

 в) Надзорни одбор СДМ

У оквиру својих права и дужности органи СДМ могу по потреби формирати стална или привремена радна тела као своје помоћне органе и уредити њихова права и дружности.

СДМ заступа и представља председник Управног одбора у земљи и иностранству.

а) Скупштина СДМ

Члан 20

Скупштина СДМ је највиши орган управљања, договарања, оцене рада, одлучивања и утврђивања активности и задатака СДМ. Скупштину чине сви чланови друштва

Члан 21

Скупштину СДМ припрема и сазива Управни одбор у време одржавања конгреса или у другим ситуацијама када се за то укаже потреба.

Члан 22

Скупштина се одржава најмање једанпут годишње. Када се скупштина одржава у време одржавања конгреса, Скупштину СДМ чине регистровани учесници конгреса СДМ који су чланови СДМ, а одржава се као пленарна седница конгреса СДМ. Када се Скупштина одржава између два конгреса, Скупштину чине пријављени (регистровани) чланови СДМ.

Мандат Скупштине траје две године, а чланови СДМ могу бити бирани за председника, секретара или члана Управног одбора Друштва највише два пута узастопно.

Члан 23

Скупштина СДМ обавља следеће послове:

1)    Доноси Статут СДМ и врши његове измене и допуне

2)    Доноси Пословник о свом

3)    Бира чланове Управног одбора

4)    Доноси План и Програм СДМ


5)    Одлучује и оцењује о раду научних и стручних скупова СДМ између

6)    два конгреса, сарадњи са међународним удружењима и друштвима појединих земаља, о организационој структури СДМ, изменама и допунама других аката СДМ

7)    Сазива и припрема наредни конгрес

8)    Усваја извештај о раду СДМ и његових органа између две Скупштине

9)    Доноси финансијски план и усваја завршни рачун СДМ

10) Бира Председника СДМ и секретара СДМ

11) Бира Редакцијски одбор часописа "Теоријска и примењена механика" и главног и одгворног уредника наведеног часописа

12) Бира чланове Надзорног одбора

13) Одлучује о престанку рада СДМ и статусним променама СДМ

14) Одлучује о учлањивању у савезе и друге међународне рганизације

15) Одлучује о избору заступника СДМ

Члан 24

Скупштина СДМ пуноважно одлучује ако је присутно више од половине регистрованих учесника, чланова СДМ.

Одлуке Скупштине СДМ су усвојене ако за њих гласа више од 1/2 присутних чланова.

За одлуке о усвајању статута и његовим изменама и допунама, статусним променама и престанку рада СДМ неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 25

Скупштина СДМ може бити: изборна, редовна и ванредна

Члан 26

Изборна скупштина СДМ заказује се сваке друге године.

Члан 27

Ванредна скупштина СДМ може се за казати на образложени предлог Управног одбора СДМ као и на иницијативу најмање 1/3 чланова скупштине СДМ. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Члан 28

Одлуку о одржавању редовне или изборне скупштине СДМ доноси Управни одбор СДМ.

Члан 29

При разматрању изузетно значајних питања за рад СДМ на заседање Скупштине СДМ могу се позвати представници других одговарајућих научних, стручних и других Удружења и организација без права одлучивања.


Члан 30

            Дневни       ред      Скупштине      садржи       поред      осталог      избор

председавајућег, записничара, два оверача записника, верификационе комисије и изборне комисије.

Скупштина СДМ бира тајним гласањем председника СДМ, секретара СДМ, чланове управног одбора СДМ, чланове Надзорног одбора СДМ и председника Надзорног одбора СДМ.

б) Управни одбор сдм

Члан 31

Скупштина СДМ из свог састава бира Управни одбор тајним гласањем.

Управни одбор СДМ броји 15 чланова а сачињавају га: председник СДМ, 12 чланова које бира Скупштина СДМ из редова доктора наука и два председника колективних чланова СДМ.

           Управни      одбор      СДМ      бира      из      редова      својих      чланова

потпредседника Управног одбора СДМ.

Мандат Управног одбора траје две године а чланови СДМ могу бити бирани за члана Управног одбора СДМ највише два пута узастопно.

Члан 32

Управни одбор СДМ доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова управног одбора СДМ.

За свој рад Управни одбор СДМ одговара Скупштини СДМ.

Члан 33

Седницама управног одбора СДМ председава председник СДМ, а у његовој одсутности потпредседник управног одбора СДМ а у његовој одсутности члан Управног одбора СДМ којег овласти Управни одбор СДМ:

Члан 34

Управни одбор СДМ обавља следеће послове:

1)    Доноси Пословник о раду Управног одбора СДМ,

2)    Спроводи одлуке и закључке Скупштине СДМ,

3)    Утврђује предлог Статута и предлаже измене и допуне Статута СДМ

4)    Предлаже предрачун прихода и расхода, завршни рачун

5)    Утврђује предлог Програма и Плана рада и извештај о раду

6)    Сазива Скупштину СДМ и припрема материјал за њен рад,


7)    Успоставља, одржава и проширује контакте и сарадњу са другим удружењима, организацијама, установама и њиховим орговарајућим телима у земљи и иностранству,

8)    Врши функцију Издавачког савета часописа "ТЕОРИЈСКА И ПРИМЕЊЕНА МЕХАНИКА",

9)    Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25 став 2 закона о удружењима.

10) Утврђује висину награде Секретара СДМ.

Члан 35

За остваривање својих задатака Управни одбор СДМ може да образује повремене комисије.

Члан 36

Ближе одредбе о раду Управног одбора СДМ уређују се Пословником о раду СДМ.

в) Надзорни одбор СДМ

Члан 37

Скупштина СДМ тајним гласањем бира Надзорни одбор, који има три члана и три њихова заменика. Мандат Надзорног одбора траје две године.

За чланове Надзорног одбора не могу бити бирани чланови Управног одбора

Члан 38

Председника Надзорног одбора бира Скупштина СДМ на време од две године.

Члан 39

Надзорни одбор СДМ обавља следеће послове:

1)    Прати примену одредби овог Статута и других општих аката о раду органа и тела СДМ,

2)    Извршење права и обавеза свих органа СДМ

З) Контролише остваривање одлука, закључака и других аката надлежних органа и тела СДМ

4)    Контроли ше материјално-финансијско пословање , коришћење материјално-финансијских средстава СДМ

5)    Обавља и друге послове које му Скупштина СДМ одреди

Ако Надзорни одбор установи неправилности у раду СДМ а Управни одбор СДМ не предузме одговарајуће мере за њихово отклањање до прве наредне седнице Скупштине, Надзорни одбор СДМ је дужан да о томе обавести Скупштину СДМ.


Члан 40

Чланови Надзорног одбора СДМ подносе одговарајуће извештаје и за свој рад у Надзорном одбору СДМ одговарају Скупштини СДМ.

VI ПРЕДСЕДНИК СДМ

Члан 41

Председника СДМ бира Скупштина СДМ тајним гласањем из реда највиших научних звања: академика, дописних чланова академија, редовних професора и научних саветника који имају више објављених научних радова у међународним научним часописима као и у часопису СДМ а могу да представљају СДМ у међународним удружењима и имају искуство у руковођењу удружењима или установама.

Члан 42

Председник СДМ је по свом положају члан Управног одбора СДМ и председник Управног одбора СДМ.

Председника СДМ бира Скупштина СДМ на период од две године с могућношћу да буде изабран највише два пута узастопно.

Члан 43

Председник СДМ има следећа права и дужности:

1)         Заступа и представља СДМ пред другим органима и организацијама у земљи и иностранству,

2)         Организује и координира рад органа Скупштине СДМ,

     З)        Према потреби сазива и руководи седницама Управног одбора

СДМ и Скупштиен СДМ,

4)         Потписује одлуке и друга акта које доноси Управни одбор сдм а Скупштине СДМ кад председава Скупштином СДМ у складу са законским прописима.

5)         Да се стара о извршењу одлука и закључака Скупштине СДМ, Управног одбора СДМ и других органа.

Председник СДМ за свој рад одговоран је Скупштини СДМ и Управном одбору сдм.

VII СЕКРЕТАР СДМ

Члан 44

Секретара СДМ бира тајним гласањем Скупштина СДМ на период од две године са могућношћу да буде изабран највише два пута узастопно.


Члан 45

Секретар СДМ има следећа права и дужности:

1)    Спроводи одлуке о ангажовању средстава СДМ у складу са Програмом и Планом рада СДМ, Финансијским планом, одлукама органа СДМ и текућим активностима из своје надлежности.

2)    Учествује у припреми нацрта и предлога Статута СДМ спроводи

           ппримену        Статута и других општих аката СДМ везаних за

организацију и рад СДМ.

З) Учествује у припреми седница свих органа и тела СДМ.

4)    Стара се о извршењу програма. одлука и закључака Скупштине СДМ,

Управног и Надзорног одбора СДМ.

5)Представља и заступа СДМ на основу овлашћења председника СДМ пред другим органима и организацијама у земљи и иностранству

6)   Обавља и друге послове у складу са Статутом СДМ и законским прописима

Секретар је за свој рад одговоран Скупштини и Управном одбору СДМ.

VIII ЧЛАН ства СДМ У МЕЂУНАРОДНИМ УДРУЖЕЊИМА

Члан 46

            СДМ је члан међународних удружења за теоријску и примењену

механику:

-       IUTAM (International Union of Theoгetical and Applied Mechanics),

-        CISM (Centгe Inteгnational des Sciences Mecaniques).

-       ESIS (Еuгореап Stгuctuгal Integгity Society),

У тим организацијама интересе СДМ заступа председник СДМ или лице

овлашћено од стране Управног одбора.

Све одлуке о учлањивању у међународне организације доноси

Скупштина на предлог Управног одбора.

Члан 47

'Х ЧАСОПИС СДМ "ТЕОРИЈСКА И ПРИМЕЊЕНА МЕХАНИКА"

Часопис СДМ зове се "ТЕОРИЈСКА И ПРИМЕЊЕНА МЕХАНИКА", а на енглеском лнконепсм. AND APPLIED MECHANICS"

Часопис уређује Редакцијски одбор (у даљем тексту Редакција) на чијем челу се налази главни и одговорни уредник.

Редакција се састоји од 15 чланова.

Редакцију бира Скупштина у складу са Законом и у њој именује извршни одбор, који одлучује о пријему радова за штампу и припреми броја часописа за објављивање.--

Главног и одговорног уредника бира Скупштина, .на основу јавног конкурса, који распису је Управни одбор, три месеца пре сваког другог Конгреса, а уз прибављено мишљење издавачког савета, у складу са Законом.

11


 

Мандат главног и одговорног уредника траје четири године и по његовом истеку исто лице може бити поново именовано на исту функцију на начин прописан Законом.

Функцију Издавачког савета часописа врши Управни одбор који свакој Скупштини СДМ подноси своје мишљење о свим питањима издавања часописа.

Члан 48

За чланове Редакције, по правилу, бирају се афирмисани научни радници који су своје радове објављивали у часопису "Теоријска и примењена механика" и у научним часописима који се приказују у међународним реферативним журналима и који се налазе бар у једном међународном регистру.

Х СТРУЧНООРГАНИЗАЦИОНА И ТЕХНИЧКд СЛУЖБА

Члан 49

За обављање стручних, организационих, административних, техничких и материјално-финансијских послова СДМ, може се ангажовати одређени број лица за повремене или послове на неодређено или одређено време.

Управни одбор СДМ одлучује о ангажовању лица за повремене или на послове на неодређено или одређено време.

XI МАТЕРИЈАЛНОФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА СДМ

Члан 50

Средства за активности и делатности СДМ обухватају:

1)    Средства од годишње чланарине коју плаћају чланови СДМ

2)    Средства од котизација које плаћају учесници научно-стручних скупова које организује СДМ

З) Средства од пројеката поднетих на конкурсе републичких институција

Члан 51

На основу одлука Управног одбора СДМ средства из члана 49 овог

Статута користе се за:

1)    Т екуће пословање

2)    Организовање научно-стручних скупова

3)    Издавање зборника радова са научно-стручних скупова, часописа СДМ и других научних публикација из области делатности СДМ

4)    Плаћање чланарине СДМ међународним организацијама у које је СДМ учлањено

5)    Плаћање путних трошкова представника СДМ у међународним организацијама, када путују на састанке управних тела тих организација.

Налогодавци за исплату средстава СДМ су председник СДМ и секретар СДМ.


XII ПРЕСТАНАК РАДА СДМ

Члан 52

СДМ престаје са радом у случајевима предвиђеним Законом:

-       Ако се смањи број оснивача испод броја потребног за оснивање,

-       Ако се утврди да је СДМ престао са радом,

-       Ако је СДМ забрањен рад

-       Стечајем

-       И у другим случајевима редвиђеним законом

Члан 53

у поступку ликвидације и стечаја, намирење поверилаца и измирење пореских обавеза врши се из средстава СДМ сходно члану 49. овог Статута.

Члан 54

у случају престанка рада СДМ, средства СДМ из члана 48. овог Статута, пренеће се на Савез инжењера и техничара Србије а по измирењу свих обавеза СДМ сходно члану 52. овог Статута.

Члан 55

На све што није регулисано овим Статутом о престанку рада СДМ примењиваће се Закон о удружењима, одредбе Закона којим се регулише стечај и одредбе пореских закона којим се уређује третман обвезника у стечају и одредбе Закона којима се регулише ликвидација Привредног друштва.

XlII ИЗГЛЕД И САДРЖИ НА ПЕЧАТА

Члан 56

СДМ има печат и штамбиљ. Печат СДМ је округлог облика, пречника 25 мм. У кругу је назив: "Српско друштво за механику", а у средини: Београд и знак .П". Текст је исписан ћирилицом.

Штамбиљ СДМ је правоуганог облика са натписом: Српско друштво за механику, БЕОГРАД, Кнеза Милоша 9/1. Текст је исписан ћирилицом.

Знак СДМ је у облику елипсе са жуто-зеленом позадином и светлијим словима на ћирилици, латиници и енглеском, којима је исписано : Српско друштво за механику (СДМ), Srpsko drustvo za mehaniku (SDM) i Serbian Society of Mechanics (SSM).

XIV ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

Члан 57

Рад СДМ је јаван. СДМ обавештава јавност о свом раду давањем информација штампи, Web site и другим средствима јавног информисања, одржавањем научно-стручних скупова и саветовања.


XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 58

 

Начин рада Скупштине СДМ, Управног одбора сдм, Надзорног одбора СДМ и осталих органа и тела СДМ ближе ће се утврдити Пословником о њиховом раду.

Члан 59

На све што није регулисано овим Статутом, примењиваће се прописи који се односе на рад Удружења.

Члан 6О

Измене и допуне овог Статута врше се на начин и по поступку прописаном за његово доношење.

Предлог за измену или допуну Статута могу поднети органи СДМ или најмање 20 редовних чланова СДМ.

Предлог за измену или допуну Статута се доставља Управном одбору.

Ако Управни одбор прихвати предлог, сачиниће нацрт измена и допуна Статута, а ако нађе да не постоје разлози за то, одбацује предлог и о томе обавештава подносиоца предлога.

Ако је подносилац предлога незадовољан одлуком Управног одбора свој предлог може поднети Скупштини која доноси коначну одлуку.

Члан 61

Тумачење одредби овог Статута даје Скупштина СДМ.

Члан 62

Овај Статут ступа на снагу даном уписа у Регистар Удружења сходно члану 29 став З Закона о Удружењима.

Члан 6З

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут СДМ усвојен 5. октобра 2006. године .