ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE
JUGOSLOVENSKOG DRUŠTVA ZA MEHANIKU

 

održane 28. juna 2006. godine na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu sa početkom u 13.15 časova sa sledećim

 
DNEVNIM REDOM

 

1.              Izbor radnog predsedništva, zapisničara i overivača zapisnisnika
2.              Izveštaj Nadzornog odbora Društva
3.              Izveštaj o radu Društva u periodu od prethodnog Kongresa do danas
4.              Donošenje odluke o nazivu Društva
5.              Pokretanje inicijative za izmenu Statuta Društva
6.              Razmatranje članova upravnih odbora Društva
7.              Donošenje odluke o Kongresu 2007. godine
8.              Razno

ZAKLJUČAK

 
                  Sastanak su vodili predsednik i potpredsednik Predsedništva JDM Prof. Livija Cvetićanin i prof. DraganMilosavljević. Za zapisničara je izabrana doc.  DubravkaMijuca, za overivača prof. Zoran Golubović.
                     Pored počasnih i zaslušnih članova prema uplaćenoj članarini za 2005. i 2006. godinu utvrdjeno je da JDM ima i 42 redovna člana. Nadzorni odbor je utvrdio da     sastnku prisustvuje 32 člana društva. prof. Vera Nikolić, član Nadzornog odbora, pročitala je finansijski izveštaj koji je jednoglasno prihvaćen.
            Izveštaj o radu podnela je prof. Livija Cvetićanin predsednik. Izveštaj je prihvaćen bez diskusije jednoglasno.
            Odlučeno je jednoglasno da novi naziv društva bude Društvo za mehaniku Srbije.
            Jednoglasno je odlučeno da se izvrši promena statuta Društva.
            Izvršena je promena predsednika i sekretara Društva. Za predsednika i sekretara su jednoglasno izabrani: prof. Dragoslav Šumarac za predsednika i
prof. Dragoslav Kuzmanović za sekretara. Jednoglasno je izabrano i Predsedništvo u sastavu:

1.        Dragoslav Šumarac, predsednik
2.        Dragoslav Kuzmanović, sekretar
3.        Livija Cvetičanin
4.        Teodor Atanacković
5.        Stevan Maksimović
6.        Tomislav Igić
7.        Dragoslav Milosavljević
8.        Dubravka Mijuca
9.        Vladimir Dragović
10.     Zlatibor Vasić
11.     Drago Blagojević
12.     Miloš Nedeljković, potpredsednik
13.     Miloš Kojić


            Na predlog novog predsednika odlučeno je da se sledeći kongres Društva održi krajem marta ili početkom aprila na Kopaoniku. Predlog je jednoglasno prihvaćen.

            U okviru ove tačke nije bilo diskusije.

 

 

Overivači zapisnika                                                                                               Zapisnik vodila

 

________________                                                                                               ______________

prof. Zoran Golubović                                                                                           doc Mijuca Dubravka